daidalos peutz bouwfysisch ingenieursbureau
Middelen > Bouwfysisch laboratorium > Windtunnel

Windtunnel
   Windhinder
   Winddrukken
   Stoffenverspreiding
Klimaatkamers
Gevelopstellingen
Bezonningssimulator


windtunnel windhinder windvastheid winddruk windcomfort

Windtunnelonderzoek

Naast theoretische kennis van wind beschikt de groep Peutz in zijn laboratoria over de noodzakelijke meetfaciliteiten (onder andere een gesloten grenslaag windtunnel) om door middel van schaalmodelonderzoek vroegtijdig oplossingen voor geconstateerde problemen aan te kunnen dragen.

De volgende aspecten kunnen met behulp van de windtunnel worden onderzocht:


Windhinderonderzoek

Van windhinder kan sprake zijn als gedurende een groot aantal uren per jaar een bepaalde windsnelheid wordt overschreden. Onderzoek naar het optreden van windhinder bij een bouwplan kan reeds in het ontwerpstadium plaatsvinden, zonodig door in de windtunnel bij alle windrichtingen metingen te verrichten aan een schaalmodel van het ontwerp en zijn omgeving. Van groot belang is dat de ligging van meetpunten juist gekozen wordt en dat geschikte beoordelingscriteria worden gehanteerd. Op dit punt heeft de groep Peutz in de loop der jaren een grote expertise opgebouwd. Daarnaast kan voor het vaststellen van de ligging van meetpunten een vooronderzoek met behulp van CFD- rekentechnieken verricht worden. Bij geconstateerde windhinderproblemen kan in de windtunnel op relatief eenvoudige wijze de invloed van gebouwaanpassingen of windafschermende voorzieningen onderzocht worden. Presentatie van de resultaten gebeurt zeer inzichtelijk en pragmatisch.

Onderzoek naar winddrukken

Vaak is het voor de aannemer en de ingenieur technische installaties van belang om te weten welke winddrukken er optreden op de gevels en daken van een gebouw. De stabiliteitsingenieur is geÔnteresseerd in windkrachten op het gebouw, de ingenieur technische installaties vooral in de over- en onderdrukken op de plaats van luchtaanzuig- en afblaasroosters voor de mechanische ventilatie. Inzicht in de drukken kan verkregen worden door drukmeetpunten aan te brengen in een schaalmodel en metingen te verrichten in de windtunnel. Hierbij kan ook een extreme waarden analyse plaatsvinden, wat voor de stabiliteitsingenieur van belang kan zijn.

Onderzoek naar (schadelijke) stoffenverspreiding

Bij de situering van industriŽle projecten, wegen, tunnelmonden en parkeergarages kan een onderzoek naar de verspreiding van schadelijke stoffen gewenst zijn. Ook dit soort onderzoek kan op een schaalmodel in de windtunnel gebeuren, waarbij gebruik gemaakt wordt van geavanceerde meetapparatuur en tracergastechnieken.
Bij problemen kan gezocht worden naar oplossingen om toch aan de gewenste grenswaarden te voldoen.

Colofon |  Webmaster