daidalos peutz bouwfysisch ingenieursbureau
Werkgebieden > Comfort > Werkzaamheden

Onderzoeksfaciliteiten
Werkzaamheden

Werkzaamheden

De werkzaamheden die Daidalos Peutz met betrekking tot de verschillende invloedsfactoren verricht, worden hierna beknopt toegelicht.

Geluid
Vanaf bepaalde waarden moeten de geluidniveaus tijdens werkzaamheden worden gemeten. Als de geluidsituatie sterk wisselt, wordt de gemiddelde blootstelling aan geluid bepaald. Dankzij nauwkeurige berekening wordt over- of onderschatting van aan te brengen voorzieningen vermeden.

Trillingen
Er is verschil tussen hinderlijke en schadelijke trillingen, en dat verschil is ook terug te vinden in de door de overheid vastgestelde grenswaarden. Daidalos Peutz meet en berekent trillingen in bestaande en toekomstige situaties en adviseert over trillingsreducerende voorzieningen. Voor het in kaart brengen van complexe trillingen en de effecten van maatregelen wordt gebruik gemaakt van dynamische rekenmodellen volgens de zogenaamde Eindige Elementen Methode.

Lucht, temperatuur en tocht
Een werkplek moet zoveel mogelijk tochtvrij zijn en er moet een optimale comforttemperatuur heersen. Voor de beheersing van de binnenluchtkwaliteit is inzicht nodig in de aanwezigheid, oorzaken, omvang en verspreiding van verontreinigende stoffen en in mogelijke maatregelen. Deze aspecten van het binnenklimaat worden gemeten en berekend. Maatregelen kunnen aan de bron worden genomen of door het aanbrengen of verbeteren van ventilatiesystemen. Om voorspellingen te doen over de gevolgen van ventilatieaanpassingen ook voor productieprocessen wordt gebruik gemaakt van Computational Fluid Dynamics berekeningen. In complexe situaties zijn windtunnelmetingen toepasbaar bij de bepaling van de luchtkwaliteit in relatie met bijvoorbeeld luchtinlaten en ventilatieroosters.

Licht
De Europese wetgeving legt eisen vast over daglichttoetreding, verlichtingssterkte en verblinding op de werkplek. Aan de hand van metingen en berekeningen in bestaande of geprojecteerde situaties kan een situatie worden beoordeeld, met zonodig adviezen voor verbetering.

Ergonomie
Werkhouding en werkplekinrichting zijn van grote invloed op het functioneren van mensen. Op basis van ervaring en onderzoek brengt Daidalos Peutz advies uit over de optimale uitvoering van werkzaamheden en werkplekinrichting.

Colofon |  Webmaster