Onderzoek elektromagnetische straling

24-01-2014

Om ons heen zijn steeds meer elektrische gevoede apparaten en systemen. Vanwege elektrische stromen in circuits en bekabeling creëren deze apparaten elektromagnetische (EM) velden, die elkaar beïnvloeden. Dat kan leiden tot storingen in apparatuur, zoals elektronenmicroscopen en MRI's. Wij doen onderzoek in binnen- en buitenland.

Elektro Magnetische Compatibiliteit

Elektro Magnetische Compatibiliteit (EMC) gaat over de wederzijdse beïnvloeding van elektrische en magnetische velden. Om ons heen zijn talloze van deze onzichtbare velden aanwezig. De meest bekende zijn die van radio, telefoon en talloze andere elektrisch gevoede consumenten apparatuur. Over de hoogfrequente EM-velden die daarbij horen is relatief veel bekend. Maar hoe laagfrequente velden elkaar beïnvloeden is veel minder bekend. Praktijkonderzoek kan hier uitkomst bieden.

Treinen en trams worden gevoed door gelijkstroom bronnen en creëren dit soort laagfrequente velden. Door de lange bovenleidingen en de hoge stromen in deze bovenleidingen kennen ze bovendien grote verspreidingsgebieden. Deze EM-velden zijn voor de mens tot op zekere hoogte onschuldig, maar elektrische apparatuur kan wel degelijk verstoord worden.

Internationaal onderzoek

Recent onderzoek op dit gebied door Peutz voor de Regiotram in Groningen, waarbij de tram op korte afstand zou lopen van diverse onderzoeksgebouwen met fijngevoelige elektronische onderzoeksopstellingen, heeft er toe geleid dat thans diverse onderzoeken worden verricht in onder andere Engeland en Frankrijk.

Zo hebben we in samenwerking met Alstom onderzoek verricht aan een bovenleidingloze tram in Reims, Frankrijk. Hier loopt een pilot met een innovatief systeem dat gebruik maakt van een derde rail die alleen ter plaatse van de trein tijdelijk is ingeschakeld. Hierdoor verminderen magneetvelden aanzienlijk ten opzichte van een conventioneel bovenleidingsysteem.

Voor een nieuwe tramontwikkeling in La Rochelle, Frankrijk, onderzochten wij de laagfrequente magneetvelden op korte afstand van een conventioneel bovenleidingsysteem. Op deze speciale testsite van Alstom hadden we enkele dagen de beschikking over een tramstel en machinist die op aanwijzingen van ons diverse testen kon uitvoeren met optrekken, afremmen en diverse rijsnelheden.

In het kader van de uitbreidingsplannen van de trambaan in Nottingham zijn diverse metingen uitgevoerd aan het bestaande tramnet. Om de magneetvelden te verlagen heeft Alstom haar trams vernieuwd. De huidige achtergondniveaus van dit vernieuwde systeem zijn op locatie beproefd. Dit bestaande tramnet wordt momenteel uitgebreid waarbij een groot deel is geprojecteerd langs de Universiteit van Nottingham waar zeer gevoelige meetapparatuur is opgesteld zoals elektronenmicroscopen en specifieke apparatuur in de onderzoeksfaciliteiten voor gehoor en hersenfuncties. Ook hier zijn metingen verricht maar nu om de huidige grenswaarden vast te stellen van de achtergrondniveaus voordat de tram daadwerkelijk gaat rijden.

Toekomst

Omdat steeds meer elektrisch gevoede apparatuur wordt toegepast, en er tegelijkertijd bij tal van instellingen nauwkeuriger onderzoek plaats zal vinden, verwachten wij dat het EMC onderzoeksgebied in de toekomst alleen maar toenemen. Meer regulering en mogelijk aanscherping van nationale en internationale wetgeving omtrent EM-velden zal hier mede aan bijdragen.

Contactpersoon: m.wolfert [at] peutz.nl (subject: %5Bwebsite%5D%20EMC) (Marcel Wolfert)