Laboratorium voor Brandveiligheid

 

Peutz heeft als enige adviesbureau een eigen Laboratorium voor brandveiligheid. Het laboratorium is door de Raad voor Accreditatie geaccrediteerd (registratienummer L505) voor het bepalen van de brandwerendheid van wanden, deuren en plafonds, volgens de geharmoniseerde Europese normen en NEN 6069. Ook is het laboratorium geaccrediteerd voor het bepalen van het brandgedrag van de meeste bouwproducten. Peutz is erkend als Notified Body door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties onder nummer NB 2264.

Onderzoek naar brandwerendheid

De brandwerendheid (fire resistance) geeft aan hoe lang een constructie een brand kan tegenhouden. Om de brandwerendheid van een constructie te bepalen, plaatsen we de constructie in een oven van 4 meter breed en 3 meter hoog. Bij een horizontale constructie wordt de (kantelbare) oven liggend gebruikt en wordt de constructie op de oven gelegd. Vervolgens wordt de temperatuur in de oven volgens de gestandaardiseerde brandkromme verhoogd. Hierbij is na een half uur de temperatuur al ruim 800 °C, na een uur zelfs bijna 1000 °C. Andere brandkrommen (bijvoorbeeld de buitenbrandkromme, de koolwaterstof- of HC-curve) zijn ook mogelijk. Tijdens de proef beoordelen we onder andere de oppervlaktetemperatuur, straling en vlamdichtheid.

Op basis van de resultaten van de proef kan Peutz de bereikte brandwerendheid ook 'vertalen' naar het Europese classificatiesysteem. Deze classificatie vindt plaats op basis van EN 13501-2.

Bepaling van het brandgedrag

Bij het brandgedrag van bouwproducten (reaction to fire) wordt vooral gekeken naar de mate van ontvlambaarheid en naar de warmte- en rookproductie tijdens de verbranding van het materiaal.

Het brandgedrag wordt voor de klassen B – E (en voor leidingisolatie de klassen BL – EL) bepaald aan de hand van de uitkomsten van twee testen, de zogeheten Small Flame test en de Single Burning Item test (SBI). Deze testen kunnen in het Laboratorium voor brandveiligheid van Peutz worden uitgevoerd.

De resultaten worden uitgedrukt in de brandklasse of Euroklasse, deze classificatie (EN 13501-1) kan uiteraard ook door Peutz worden verzorgd.

Bruikbare resultaten

De accreditatie conform NEN-EN-ISO/IEC 17025 (RvA registratienummer L505) en aangewijzing als Notified Body (NB 2264) geven u de zekerheid dat gebruik wordt gemaakt van gekwalificeerde testruimten, -faciliteiten en -methoden.

De resultaten van een ‘geaccrediteerde’ brandproef, uitgevoerd in het Laboratorium voor brandveiligheid, staan dan ook niet ter discussie en de resultaten zijn geldig en bruikbaar in alle Lidstaten van de Europese Unie. Onze meetresultaten kunnen ook gebruikt worden bij de CE-markering van bouwproducten.