Brandwerendheidsproeven

Wij hebben de beschikking over een brandwerendheidsoven van 3 m hoog en 4 m breed. De oven kan worden gekanteld zodat zowel verticale als horizontale proeven uitgevoerd kunnen worden. Uiteraard voldoet de oven aan de Europese eisen.

Accreditatie

Peutz is geaccrediteerd voor het uitvoeren van de volgende brandwerendheidsproeven en voor de classificatie van de resultaten (EN 13501-2):

  • Niet dragende scheidingswanden, eventueel beglaasd (EN 1364-1).
  • Niet dragende plafonds (EN 1364-2).
  • Vloeren, al dan niet aan de onderzijde voorzien van een plafond (EN 1365-2).
  • Daken, al dan niet beglaasd, horizontaal of hellend (EN 1365-2).
  • Deuren, luiken en te openen ramen (EN 1634-1).
  • Afdichting van doorvoeringen (EN 1366-3).
  • Afdichtingen voor lijnvormige naden (EN 1366-4).

Classificatie (of klassering)

Op basis van de behaalde beproevingsresultaten en een eventuele uitbreiding van het toepassingsgebied ('extended application') kan op basis van en 13501-2 een classificatie van de brandwerendheid worden opgesteld. Deze classificatie is ook benodigd bij het verkrijgen van de in veel gevallen verplichte CE-markering. Ook hier geldt dat gedegen kennis noodzakelijk is. Om deze reden is ook het opstellen van een classificatie voorbehouden aan daarvoor geaccrediteerde laboratoria als Peutz.

Wanden

Onderzocht wordt een proefstuk van 3 m hoog en tenminste 3 m breed. Het proefstuk wordt doorgaans ingebouwd met een zogeheten 'vrije rand' waarbij een van de zijkanten niet aan het inbouwframe wordt bevestigd zodat deze rand tijdens de proef 'vrij' kan vervormen. Door deze wijze van inbouw mag, mits de wand niet teveel doorbuigt, de wand in praktijk tot 4 m hoog worden toegepast. Bij sandwichpanelen is de situatie vaak complexer, bijvoorbeeld omdat deze horizontaal ('liggend') of verticaal ('staand') kunnen worden gebruikt.

Uiteraard worden de voor- en nadelen van de verschillende wijzen van inbouw voorafgaand aan de inbouw besproken en kan door ons worden geadviseerd omtrent de optimale wijze van montage.

Plafonds, vloeren en daken

De brandwerendheid van een plafond kan worden onderzocht voor alleen het plafond of voor het plafond inclusief de vloer waar het plafond onder is gemonteerd. In het laatste geval wordt op de vloer ook de belasting aangebracht die de vloer tijdens brand moet kunnen dragen. Ook voor een vloer geldt dat de brandwerendheid kan worden onderzocht van alleen de vloer of van de vloer in combinatie met een (brandwerend) plafond. De beproeving van een dak is in feite dezelfde als die voor een vloer, maar doorgaans is geen extra belasting nodig.

Deuren

Een deur wordt altijd in combinatie met het kozijn beproefd ('doorset'). Het kozijn wordt daarbij ingebouwd in een metal stud wand (flexibele constructie) of steenachtige wand (buigstijve constructie). De wijze van inbouw en de draairichting van de deur tijdens de test zijn van belang voor het toepassingsgebied. Hierbij speelt bijvoorbeeld het materiaal van deur en kozijn (hout, metaal) ook een rol. Het is dus belangrijk deze punten voorafgaand aan de proef goed af te stemmen om er verzekerd van te zijn dat het toepassingsgebied van de beproeving zo groot mogelijk is. Voorafgaand aan de inbouw wordt een en ander door de adviseur van Peutz toegelicht zodat een zo breed mogelijk toepassingsgebied kan wordt gerealiseerd.

Lijnvormige naden

Dit zijn bijvoorbeeld dilataties en de aansluitingen tussen een wand en een kozijn. Ook hier geldt dat de wijze van inbouw van belang is voor het te verkrijgen toepassingsgebied. Om het toepassingsgebied te vergroten kan het bijvoorbeeld wenselijk zijn om (kit)naden na het uitharden, maar voor de beproeving, te vervormen. Dit vraagt een speciale en relatief complexe wijze van inbouw, waarvoor Peutz in eigen laboratorium een praktische oplossing heeft ontwikkeld.

Doorvoeringen

Het testen van doorvoeringen is complex. Enerzijds omdat er veel verschillende vormen van doorvoeringen zijn, variërend van de doorvoer van een forse stalen leiding via gevulde kabelgoten tot slechts een of enkele kabels. Ook is het toepassingsgebied nauw omschreven zodat het van groot belang is dat tijdens de proef wordt aangesloten bij de 'standaardconfiguraties' die in de norm zijn omschreven. Ook hier geldt uiteraard dat de adviseurs van Peutz u graag nader van dienst zijn bij de voorbereidingen van de proef.

Pijpbeugels

Sinds 2010 is een door RAL opgestelde richtlijn beschikbaar waarin een beproevingsmethode is omschreven om vast te stellen welke draagkracht pijpbeugels hebben tijdens de verhitting ten gevolge van een brand. Hierbij worden pijpbeugels voorzien van een mechanische belasting blootgesteld aan de gebruikelijke verhittingscondities en wordt onder andere het moment van bezwijken van de beugel geregistreerd. Peutz heeft een speciale montagevloer ontwikkeld waardoor deze testen eenvoudig zijn in te bouwen.

Zie ook:
Brandproef tijdens opening laboratorium
Brandtest bezwijkgedrag drievoudige beglazing
Peutz Demonstration fire test