CE-certificering

Door de Europese Unie is d.d. 12 juni 2013 de Richtlijn 'betreffende het in de handel brengen van pyrotechnische artikelen' vastgesteld (Richtlijn 2013/29/EG). Deze richtlijn stelt regels vast om tot vrij verkeer van pyrotechnische artikelen (waaronder vuurwerk) in de interne markt te komen en tegelijkertijd een hoog niveau van bescherming van de consument te bieden met inachtneming van de relevante aspecten in verband met milieubescherming. Ten behoeve van de bovengenoemde richtlijn is voor consumenten vuurwerk de geharmoniseerde norm NEN-EN 15947 ontwikkeld.

Teneinde een CE-certificering te verkrijgen op een vuurwerkartikel dient een volledige conformiteit-beoordelingsprocedure te worden doorlopen. Dat wil zeggen dat bij nieuwe producten een typetest (module B) uitgevoerd moet worden. Aanvullend worden batchtesten uitgevoerd op de geproduceerde artikelen (de batch). Hierbij kan door importeur / producent gekozen worden voor de volgende procedures:

  • de procedure overeenstemmend met het type (module C2);
  • de procedure productiekwaliteitsborging (module D);
  • de procedure productkwaliteitboring (module E).

In plaats van een typetest (module B) inclusief een batchtest (module C2 of D of E) bestaat ook de mogelijkheid een (éénmalige) eenheidskeuring uit te voeren (module G).

Peutz is sinds enkele jaren actief met de begeleiding van CE-certificering op vuurwerkartikelen. Hiervoor is een samenwerking aangegaan met TÜV Rheinland Intercert Kft (Hongarije). TÜV Rheinland Intercert Kft is door de Hongaarse overheid aangewezen als instantie welke CE-certificaten mag uitgegeven, de zogenaamde 'Notified Body'. Peutz treedt bij het CE-traject op als productdeskundige voor de Nederlandse markt en zorgt voor de begeleiding en beoordeling van de type- en/of batchtesten welke veelal uitgevoerd worden in China. Peutz heeft eveneens de beschikking over een eigen geaccrediteerd testlaboratorium (L612) waar, indien door de opdrachtgever gewenst, onder accreditatie type- en/of batchtesten uitgevoerd kunnen worden.